1

ก่อนใช้งานครั้งแรกให้บิดฝาพลาสติกจนสุด
เพื่อเจาะ (บิดตามเข็มนาฬิกา)

2

เปิดฝากาวโดยบิดทวนเข็มนาฬิกา

3

ทำความสะอาดพื้นที่ผิวที่ต้องการติด

4

บีบกาวหยดเล็ก ๆ บนพื้นผิวด้านหนึ่งของวัสดุ

5

นำไปประกบติดกับผิวอีกด้านของวัสดุ
และกดเบา ๆ

6

เช็ดกาวบริเวณปลายหลอดและปิดฝาให้สนิท

*ควรทดสอบกับวัสดุก่อนใช้งานจริง
*เพื่อผลลัพธ์ที่ดีใช้กาวเพียงเล็กน้อย